Việc đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty

Đóng BHXH cho nhân viên làm 2 công ty cùng lúc như thế nào

Câu hỏi: Việc đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty như thế nào? đóng BHXH và BHYT của một nhân viên làm việc ở 02 công ty như thế nào?

Trả lời: Theo qui định hiện hành người lao động làm việc tại nhiều nơi thì chỉ chọn 1 nơi để tham gia BHXH. Các nơi còn lại trả vào lương cho người lao động phần nghĩa vụ BHXH, BHYT của đơn vị.