Quản Lý Nhân Sự

Tin chuyên ngành nhân sự

Tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản

Tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản

Câu hỏi: Xin vui lòng cho biết khoản tiền trợ cấp được tính theo lương...

Câu hỏi: Xin vui lòng cho biết khoản tiền trợ cấp được tính theo lương thực lĩnh hay lương cơ bản (có nhân hệ số) trong hợp đồng lao động.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ thì Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp mất việc/thôi việc là tiền lương theo HĐLĐ, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).