Cách hạch toán tài khoản tiền mặt theo Thông tư 200

Tài khoản kế toán tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ… Dưới đây là cách hạch toán tài khoản tiền mặt theo Thông tư 200. Nguyên tắc kế toán tiền Điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán tiền áp dụng với các tài khoản tiền mặt (tài khoản 111), tài khoản tiền gửi ngân hàng (tài khoản …

Chi tiết