Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế

Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế?

Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính vừa trả lời thắc mắc cho các doanh nghiệp (DN) về các khoản chi phúc lợi có được khấu trừ thuế hay không được trừ thuế dựa trên thu nhập cá nhân. Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22-6-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 …

Chi tiết