Doanh Nghiệp Yêu Cầu Ký Hợp Đồng Thử Việc 2 Lần Có Được Không ?

Doanh Nghiệp Yêu Cầu Ký Hợp Đồng Thử Việc 2 Lần.

Trước khi ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử trong một thời gian nhất định. Vậy sau khi hết thời gian thử việc mà người lao động không đạt, doanh nghiệp có được yêu cầu thử việc lần hai không? […]